Інформація про порядок виконання судових рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників по трудових спорах

   Досить часто Відповідачами по судових справах про вирішення трудових спорів виступають підприємства, установи та організації, які фінансуються з державного або місцевого бюджету.

   Відповідно до статті 3 Закону України «Про виконавче провадження» у випадках,  передбачених законом,  рішення судів та інших органів  щодо  стягнення  коштів  виконуються  органами  доходів і зборів, банками та іншими  фінансовими  установами. Рішення зазначених  органів можуть виконуватися відповідно до закону також іншими  органами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами. Рішення про  стягнення  коштів з державних органів, державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ виконуються органами, що здійснюють казначейське  обслуговування  бюджетних коштів. Органи, установи, організації та особи,  зазначені в частинах  першій  і другій цієї статті,  не є органами примусового виконання, крім органів та посадових осіб, які виконують рішення про притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності.

   Під час звернення до виконання зазначених рішень громадянам слід звернути увагу на таке.

   Порядок виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників (далі – Порядок) затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 845 (в редакції Постанови КМ України  від 30.01.2013 р. № 45).

   У Порядку визначений механізм виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, прийнятих судами, а також іншими державними органами (посадовими особами), які відповідно до закону мають право приймати такі рішення.

   З метою правильного визначення переліку випадків, за яких виконання рішення суду здійснюється на підставі положень Порядку, а не за загальними правилами виконання судових рішень, необхідно враховувати, що боржниками у Порядку визнаються визначені в рішенні про стягнення коштів розпорядники (бюджетні установи) та одержувачі бюджетних коштів, а також підприємства, установи та організації, рахунки яких відкриті в органах Казначейства.

   Виконавчими документами визнаються оформлені в установленому порядку виконавчі листи судів та накази господарських судів, видані на виконання рішень про стягнення коштів, а також інші документи, визначені Законом України «Про виконавче провадження».

   Рішення про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників виконуються на підставі виконавчих документів виключно органами Казначейства у порядку черговості надходження таких документів (про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів - з попереднім інформуванням Мінфіну, про стягнення коштів боржників - у межах відповідних бюджетних призначень, наданих бюджетних асигнувань (залишків коштів на рахунках підприємств, установ, організацій).

   У разі прийняття рішення про стягнення коштів стягувач подає до  відповідного відділення Державної казначейської служби України у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення (далі – орган Казначейства) в установлений зазначеним органом спосіб:

   - заяву про виконання такого рішення із зазначенням реквізитів банківського рахунка, на який слід перерахувати кошти, або даних про перерахування коштів у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв’язку, якщо зазначений рахунок відсутній;

   - оригінал виконавчого документа;

   - судові рішення про стягнення коштів (у разі наявності, не обов’язково);

   До заяви можуть додаватися інші документи, які містять відомості, що сприятимуть виконанню рішення про стягнення коштів (довідки та листи органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, або органів місцевого самоврядування, рішення органів досудового розслідування та прокуратури тощо).

   Виконавчі документи пред’являються до виконання протягом одного року з дня, що настає за днем набрання рішенням про стягнення коштів законної сили, якщо інше не передбачено законом.

   Строки пред’явлення виконавчих документів перериваються в разі пред’явлення їх до виконання, відстрочки або розстрочки виконання рішень про стягнення коштів в установленому порядку.

   Пропущені строки пред’явлення виконавчих документів суду до виконання поновлюються судом в установленому законом порядку, а рішень про стягнення коштів, прийнятих державними органами (посадовими особами), які відповідно до закону мають право приймати такі рішення, - не поновлюються.

   Під час виконання виконавчих документів органи Казначейства мають право:

   - повідомляти органу, який видав виконавчий документ, про наявність обставин, що ускладнюють чи унеможливлюють його виконання, у спосіб і порядку, які визначені таким документом, крім випадків виконання рішень про стягнення коштів за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів;

   - звертатися у передбачених законом випадках до органу, який видав виконавчий документ, щодо роз’яснення рішення про стягнення коштів, порушувати клопотання про встановлення чи зміну порядку і способу виконання такого рішення, а також відстрочку та/або розстрочку його виконання;

   - безоплатно отримувати необхідні для виконання виконавчих документів судові рішення, пояснення, довідки, іншу інформацію;

   - вимагати від боржників вжиття ними заходів до виконання виконавчих документів та за результатами їх виконання;

   - застосовувати заходи впливу до боржників у разі виявлення фактів порушення бюджетного законодавства у процесі або за результатами виконання виконавчих документів, повідомляти про такі порушення органам Держфінінспекції;

   - відкладати, зупиняти безспірне списання коштів і їх перерахування стягувачам у випадках, передбачених законом та цим Порядком;

   - вживати інших заходів до виконання виконавчих документів.

   Орган Казначейства повертає виконавчий документ стягувачеві у разі, коли виконавчий документ:

   - не підлягає виконанню органом Казначейства;

   - подано особою, що не має відповідних повноважень;

   - пред’явлено до виконання з пропущенням установленого строку;

   - видано або оформлено з порушенням установлених вимог;

   Також виконавчий документ повертається стягувачеві, якщо:

   - рішення про стягнення коштів не набрало законної сили, крім випадків, коли судове рішення про стягнення коштів допущено до негайного виконання в установленому законом порядку;

   - суми коштів, зазначених у судовому рішенні про стягнення коштів, повернуті стягувачеві за поданням органу, що контролює справляння надходжень бюджету, або за рахунок таких коштів виконано грошові зобов’язання чи погашено податковий борг стягувача перед державним або місцевим бюджетом;

   - відсутній залишок невідшкодованого податку на додану вартість, узгоджений із стягувачем (актуально для юридичних осіб);

   - стягувач відмовився від виконання виконавчого документа або відкликав його без виконання;

   - наявні інші передбачені законом випадки.

   Стягувач має право повторно надсилати органові Казначейства повернутий виконавчий документ у встановлений в Порядку строк, перебіг якого починається з дня отримання стягувачем виконавчого документа.

   Також слід зазначити, що дії (бездіяльність) органів Казначейства з виконання виконавчих документів можуть бути оскаржені до Казначейства або суду.

        

Департамент правового захисту апарату ФПУ

 

Інформація станом на 10.09.2014